Algemene Voorwaarden voor klanten van Faim

 

Artikel 1 gegevens

Bedrijfs:              Faim h.o.d.v. Marvelle Food Group BV

Adres:                  Liniestraat 29, Breda

Tel. nr:                 076-7002404

Email:                   info@faimbreda.nl

KvK nr:                 64126617

 

Faim is een vriendelijk en vrolijk bedrijf en daarom schrijven we deze Algemene Voorwaarden in normale taal, die bij ons past. Wij vertrouwen er dan ook op dat we deze Algemene Voorwaarden nooit nodig hebben.

 

 

Artikel 2 Over wie hebben we het eigenlijk in dit document?

Met “Faim” bedoelen wij: Faim, een handelsnaam van Marvelle Foud Group BV.

 

Met het woord “Klant” bedoelen we jou: een levend persoon met wie Faim een koopovereenkomst aangaat met betrekking tot de verkoop van voedsel, als eindgebruiker van dat voedsel. Duidelijk toch?

 

Onder “Leverancier” verstaan wij een levend persoon of een samenwerkingsverband en/of de rechtspersoon met wie Faim een overeenkomst sluit voor het leveren van diensten, producten of etenswaren.

 

 

Artikel 3 Uitgangspunten Faim

Faim is ervan overtuigd dat een heldere voedselketen de toekomst heeft. Producten waaraan je merkt dat er aandacht is besteed, en waar het proces duidelijk van is. Klanten zijn bereid hier een eerlijke prijs voor te betalen. Een prijs waarvan een eerlijk deel naar de makers gaat zodat continuïteit geborgd kan blijven. 

Faim staat voor kwaliteit, no waste, denkt mee met de klant en is eerlijk.

 

Artikel 4 Waar zijn deze Algemene Voorwaarden op van toepassing?

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Faim gedane aanbiedingen, verkopen, leveringen met betrekking tot voedsel en diensten daarom heen.

Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden is te downloaden op de site van Faim: www.faimbreda.nl.

 

 

Artikel 5 Prijzen

 1. Prijzen in de winkel, op de website en in e-mails zijn niet bindend omdat wij ook wel eens een foutje kunnen maken. Dit betekent dat je niet kunt claimen dat je het toch goedkoper wilt hebben als wij een typfoutje hebben gemaakt.

 2. Genoemde prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW.

 3. Faim behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen.

 

 

Artikel 6 Betaling

 1. Klant dient altijd direct te betalen aan de kassa.

 2. Het is enkel mogelijk per pin te betalen. Er is geen contact geld aanwezig.

 3. Wanneer een product wordt meegenomen zonder te betalen wordt dit gezien als diefstal en zal de politie ingeschakeld worden.

 

 

Artikel 7 Levering en transport

 1. Levering vindt plaats doordat de Klant de producten koopt in de winkel of via de webshop.

 

 

Artikel 8 Overmacht 

 1. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedsfeer van Faim, waardoor naleving van de levering van producten in redelijkheid niet meer kan worden verlangd. Hierbij kan gedacht worden aan stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, ongevallen waarbij de producten beschadigd zijn geraakt en niet meer uitgeleverd kunnen worden, of overheidsmaatregelen en ziekten en plagen enerzijds, en aan gebreken in de aan Faim toegeleverde producten anderzijds.

 2. Faim is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht als bedoeld in voorgaand artikellid over dit onderwerp.

 

 

Artikel 9 Garanties en klachten​

 1. Faim zal ervoor zorgen dat de producten voldoen aan de eisen die daar redelijkerwijs aan kunnen worden gesteld.

 2. Aangezien de Klant verantwoordelijk is voor de producten ten tijde van de levering hiervan, wordt Afnemer geacht zelf de producten te controleren op eventuele afwijkingen op het moment van levering.

 3. Klachten of afwijkingen met betrekking tot zichtbare gebreken, dienen binnen een week na aankoop retour gebracht te worden.

 4. Indien dit niet mogelijk is kan er een e-mail gestuurd worden naar info@faimbreda.nl. Een klacht dient ten minste te bevatten:

  1. Een goede omschrijving van het gebrek;

  2. Een foto van de afwijking/het gebrek;

  3. De aankoopwaarde van het product;

  4. De gegevens van de afnemer;

  5. De klacht.

 5. Bij een klacht zal er ter plekke in de winkel gekeken worden naar een oplossing of compensatie. Indien de klacht per e-mail wordt verstuurd zal er binnen een week een reactie volgen.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid​

 1. Faim is tegenover Klant en/of derden nooit aansprakelijk voor schade welke geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, het gevolg is van de kwaliteit (waaronder te rekenen – maar niet uitsluitend – eventuele besmettingen en ziektes) van het door Leverancier verstrekte producten.

 2. De vergoeding door Faim van de eventueel door Klant geleden schade uit welke hoofde dan ook, zal niet hoger zijn dan de verkoopwaarde van het geleverde product.

 

 

Artikel 11 Privacy beleid​

 1. Niet geanonimiseerde informatie van een enkele Klant wordt niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij voor de juiste uitvoering van de doelstellingen van Faim nodig is.

 

 

Artikel 12 Geschillenregeling​

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben is het Nederlandse recht van toepassing.

 2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen Faim enerzijds en Klant en/of Leverancier anderzijds gesloten overeenkomst, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend kunnen worden beslist door de Nederlandse Rechter in het arrondissement Breda.

WAAR VIND JE ONS?

 

In het pand van Boerschappen

Liniestraat 29

4816 BG Breda

CONTACT

 

E-mail: info@faimbreda.nl

Tel: 076 700 2404

 

OPENINGSTIJDEN

 

Maandag: 16.00-20.00 uur

Dinsdag: 16.00-20.00 uur 

Woensdag: 16.00-20.00 uur

Donderdag: 16.00-20.00 uur

Vrijdag: 13.00-17.00 uur

Zaterdag: 13.00-17.00 uur